فعاليت هاي ورزشي :

 


 


اهم فعاليت ها
 
اهم فعاليت هاي ورزشي كه در بسيج دانش آموزي صورت مي گيرد عبارتست از:
1- برگزاري جشنواره هاي ورزشي.
2- معرفي و تشويق ورزشكاران نمونه در رشته هاي مختلف.
3- انجام انواع مسابقات ورزشي
4- شركت دادن دانش آموزان در مسابقات دسته جمعي ورزشي از قبيل دو همايشي ، كوه پيمايي و دوچرخه سواري در مناسبت ها.
5- برگزاري اردوهاي ورزشي براي دانش آموزان بسيجي.
6- تشكيل تيم هاي ورزشي در رشته هاي مورد نظر.
 

هدف
 اهداف مورد نظر از اجراي فعاليت هاي ورزشي، همگاني نمودن امر ورزش در بسيج با جهت گيري جذب فراگير، تقويت آمادگي جسماني و صيانت اخلاقي نوجوانان و جوانان دانش آموز مي باشد. 
ورزش هاي همگاني   


سازمان بسيج دانش آموزي با هماهنگي معاونت تربيت بدني نيروي مقاومت بسيج اقدام به اجراي برنامه هاي ورزشي همگاني مي نمايد.
ورزش همگاني در راستاي سلامت جسمي و روحي دانش آموزان بسيجي و به منظور ايجاد نشاط و افزايش توان جسمي آنها اجرا مي گردد.
ورزش همگاني شامل ورزش صبحگاهي ، دو همگاني ، كوه پيمايي ، دوچرخه سواري و ... مي شود كه در ايام و مناسبت هاي مختلف و عموماً به صورت مسابقات ورزشي و در مقاطع تحصيلي پويندگان (راهنمايي) و پيشگامان (متوسط) اعم از خواهران و برادران برگزار مي شود.
 
مسابقات ورزشي از مدرسه تا مركز
  

 

هدف
هدف از برگزاري اين مسابقات عبارتست از :
1- فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت جذب نوجوانان و جوانان به بسيج دانش آموزي.
2- پر كردن بخشي از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با استفاده از مسابقات و برنامه هاي ورزشي.
3- ايجاد انگيزه در ميان نوجوانان و جوانان براي انجام فعاليت هاي آموزشي ، اجتماعي و فرهنگي در قالب مسابقات ورزشي.
 
 
نحوه اجرا
در اين مسابقات تيم هاي ورزشي در واحدهاي مقاومت بسيج مدارس راهنمايي و متوسطه پسرانه در انواع رشته هاي ورزشي اعم از فوتسال ، واليبال ، بسكتبال ، پينگ پنگ ، تكواندو ، كشتي و ...... تشكيل گرديده و در سطح حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي با يكديگر به رقابت مي پردازند.
دانش آموزان بسيجي خواهر نيز در رشته هاي واليبال و بسكتبال و پينك پنگ تشكيل تيم داده و در مسابقات شركت مي كنند.
تيم هاي منتخب در حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي مورد تشويق قرار گرفته و از آنها براي  شركت در جشنواره هاي فرهنگي ورزشي كشوري استفاده مي شود.
 


اثر بخشي :
برگزاري مسابقات ورزشي از مدرسه تا مركز حوزه تأثيرات زير را در پي دارد :
1- كمك به جذب دانش آموزان در بسيج دانش آموزي در راستاي تحقق ارتش بيست ميليوني.
2- حفظ و انسجام دانش آموزان بسيجي و ارتقاء نشاط روحي و جسمي آنان.


 
مسابقات  ورزشي فرهنگی  پيشگامان   

 

تاثير برنامه
1- حفظ و انسجام بسيجيان دانش آموز با بهره گيري از ابزار ورزش و ارتقاء نشاط روحي و جسمي آنان
2- ايجاد رقابت سالم دربين دانش آموزان و پر كردن بخشي از اوقات فراغت آنان
3- ارتقاء و حفظ سلامتي ورزشكاران بسيجي و ايجاد آمادگي براي انجام ماموريت محوله
4- ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در برنامه هاي بسيج دانش آموزي
 

شرح بر نامه
بر اساس دستورالعمل مسابقات از مدرسه تا مركز،  واحدهاي مقاومت بسيج مدارس مسابقات ورزشي را در رشته هاي مختلف براي برادران و خواهران اجرا نموده وبرترين ها را به حوزه ها معرفي مي نمايند. حوزه هاي مقاومت نيز با حضور برترين هاي واحدها مسابقات شهرستاني را برگزار نموده ومنتخبين خود را براي شركت در مسابقات مرحله استاني كه در مراكز استانها برگزار مي شود معرفي مي نمايند
 . به منظور تجليل از برترين استانها مرحله كشوري اين مسابقات تحت عنوان جشنواره فرهنگي ، ورزشي پيشگامان بسيج دانش آموزي در دو بخش خواهران و برادران در يكي از شهرهاي مراكز استان برگزار ميگردد و در پايان از قهرمانان سطح كشوري اين مسابقات تجليل بعمل مي آيد . 

 

مسابقات  دو  رهروان شهداء

 

تاثير برنامه
1- پاسداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر در ميادين ورزشي و با حضور ورزشكاران بسيجي
2- توجه خاص به ورزش دو ميداني بعنوان ورزش پايه
3- ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در برنامه هاي فراگير بسيج دانش آموزي
4- شناسايي و جذب استعداد هاي ورزشي دانش آموزان بسيجي
5- حفظ و انسجام بسيجيان دانش آموز با بهره گيري از ابزار ورزش و ارتقاء نشاط روحي و جسمي آنان
 
شرح بر نامه

اين برنامه توسط ناحيه مقاومت بسيج و با مشاركت حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي همه ساله درهفته بسيج در سراسر كشور با حضور اقشار مختلف بسيج برگزار مي گردد. اين مسابقات عموما
" با استفبال بي نظير دانش آموزان مواجه مي شود .


 
كوه پيمايي  

تاثير برنامه :
1- تقويت روحيه تعاون و همكاري و همدلي و همراهي اعضاء در انجام فعاليت هاي گروهي
2- ايجاد زمينه حضور دانش آموزان بسيجي در دامن طبيعت و آشنايي با كوهستان
3- بهره گيري از ابزار ورزش بمنظور ارتقاء نشاط روحي و جسمي دانش آموزان بسيجي
4- حفظ سلامتي ورزشكاران بسيجي و ارتقاء آمادگي جسماني آنان براي انجام ماموريت هاي محوله
 
شرح بر نامه
اين برنامه ويژه دختران پوينده و پيشگام و همچنين پسران پوينده و پيشگام در تاريخهاي معين توسط حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي در سطح شهرستانها و در مناسبتهاي مختلف اجرا مي گردد.
 


دوهمگاني   


تاثير برنامه
1- ارتقاء و حفظ سلامتي ورزشكاران بسيجي از طريق ترويج و توسعه ورزش همگاني
2- توجه خاص به ورزش دو ميداني بعنوان ورزش پايه
3- ايجاد انگيزه براي حضور دانش آموزان در برنامه هاي فراگير بسيج دانش آموزي
4- شناسايي و جذب استعداد هاي ورزشي دانش آموزان بسيجي
5- حفظ و انسجام بسيجيان دانش آموز با بهره گيري از ابزار ورزش و ارتقاء نشاط روحي و جسمي آنان
 
شرح بر نامه
اين برنامه نيز همه ساله توسط حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي در دو سطح پويندگان پسرمقطع راهنمايي و پيشگامان پسرمقطع متوسطه ، طبق دستور العمل هاي ابلاغ شده با در نظر گرفتن ضوابط فني و استانداردهاي لازم  ،‌  در مناسبتهاي مختلف اجرا مي گردد كه اين برنامه همواره مورد استقبال چشمگير دانش آموزان قرار گرفته است.


 
مسابقات دوچرخه سواري  

تاثير برنامه
1- ارتقاء نشاط روحي و جسمي وحفظ و انسجام بسيجيان دانش آموز با بهره گيري از ابزار ورزش
2- ايجاد رقابت سالم دربين دانش آموزان و پر كردن بخشي از اوقات فراغت آنان
3- ارتقاء و حفظ سلامتي ورزشكاران بسيجي از طريق ترويج و توسعه ورزشهاي همگاني
4- ايجاد انگيزه براي حضور با نشاط دانش آموزان در برنامه هاي بسيج دانش آموزي
5-جذب استعدادهاي ورزشي دانش آموزان بسيجي و كمك به ارتقاء و حضور آنان در مسابقات ملي و بين المللي
 
شرح بر نامه
اين برنامه خاص دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي و متوسطه مي باشد كه توسط حوزه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي اجراء مي شود. مسابقات دوچرخه سواري در دو نوبت طبق دستور العمل هاي مربوطه در سطح اكثر شهرستانها و در مناسبت هاي مختلف برگزار مي گردد.
 
 


نوشته شده در دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ توسط محمد | لينك ثابت |
:: عناوين آخرين مطالب ارسالي
» سردار هور
» خاطره‌اي از شهيد حاج حسين بصير
» فتح خرمشهر
» قويم سال
» برنامه فلش پلير
» تم ماه رمضان
» سخن امام خميني
» طرح ولايت
» اثر بخشي
» نحوه اجرا
» شرايط شركت كنندگان
» كانون هاي دانش آموختگان طرح ولايت
» قرآن كريم براي موبايل
» زيارت عاشورا براي موبايل
» نرم افزار مفاتيح الجنان براي موبايل
» چند عكس در مورد شب قدر
» نر افزار دعاي جوشن كبير براي موبايل
» فعاليت هاي ورزشي
» فعاليت هاي علمي
» فعاليت هاي فرهنگي
» دوره تكميلي طرح معرفت
» دوره مقدماتي طرح معرفت
» آموزش آمادگي دفاعي
» آموزش مقدماتي بسيج (مرحله اول)
» وظايف سازمان بسيج دانش آموزي
» ماموريت سازمان بسيج دانش آموزي
» مقدمه
» تاريخچه تشكيل بسيج دانش آموزي
» قانون تشكيل و توسعه بسيج دانش آموزي
» ويژگي هاي بسيج دانش آموزي